אנחנו נכוון אתם תבחרו

אנו נדאג לספק לכם מגוון מסלולי השקעה אותם נתאים לכם ויחד נתכנן את עתידכם הפיננסי 

מאקרו ישראל

שיעור האבטלה עלה לרמה של 4.3% בחודש נובמבר; יציבות בייצור התעשייתי

בחודש אוקטובר; עלייה בשיעור האינפלציה החזוי משוק ההון בחודש דצמבר;

ירידה בהתחלות הבנייה ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד;

ירידה במדד מנהלי הרכש בחודש נובמבר; ירידה בפדיון ענפי הכלכלה בחודש

אוקטובר;

שיעור האבטלה במשק עלה לרמה של 4.3% בחודש נובמבר. שיעור ההשתתפות

בכוח העבודה )בני 15 ומעלה( ירד לרמה של 63.8% לעומת רמה של 64% בחודש

אוקטובר. מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא ) 35 שעות ויותר במהלך השבוע.

נשאר ללא שינוי לעומת חודש אוקטובר ואילו מספר המועסקים שעובדים בהיקף

(חלקי )פחות מ- 35 שעות בשבוע( ירד ב 1%-

על פי נתוני הלמ"ס, נרשמה יציבות בייצור התעשייתי )מנוכה עונתיות( בחודש

אוקטובר )תעשייה ,כרייה וחציבה(, זאת לאחר ירידה של 0.1% בחודש ספטמבר

)בקצב שנתי נרשמה עלייה של 5% (. בהסתכלות לפי עוצמה טכנולוגית, נרשמה

ירידה של 7% בייצור טכנולוגיה עילית בחודש אוקטובר, זאת לאחר עלייה של

6.4% בחודש ספטמבר. מנגד, נרשמה עלייה של 2.6% בייצור טכנולוגיה מסורתית

בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר. בייצור טכנולוגיה

מעורבת מסורתית נרשמה עלייה של 3% בחודש אוקטובר, זאת לאחר ירידה של

4.1% בחודש ספטמבר. בייצור טכנולוגיה מעורבת עלית נרשמה עלייה של 4.3%

בחודש אוקטובר, זאת לאחר ירידה של 1.8% בחודש ספטמבר.

שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה עלה לרמה של 0.4% בחודש

דצמבר, לעומת רמה של 0.3% בחודש נובמבר. ממוצע החזאים לשנה הקרובה

נותר יציב ברמה של 0.7% בחודש דצמבר. בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות

האינפלציה משוק עלו כאשר אלו לשנה השלישית נמצאות ברמה של 1.2% ואלו

. לשנה החמישית נמצאות ברמה של 1.1%

על פי נתוני הלמ"ס, ברבעון השלישי הוחל בבנייתן של כ 10,800- דירות )נתונים

מקוריים( המשקפים ירידה של 20% למול הרבעון המקביל אשתקד. על פי נתונים

מנוכי עונתיות, ב 12- החודשים האחרונים חלה ירידה של 6.3% במספר הדירות

שהחלה בנייתן לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בארבעת הרבעונים האחרונים

חלה ירידה של 6.6% במספר הדירות שהחלה בנייתן למול ארבעת הרבעונים

הקודמים. ברבעון השלישי הסתיימה בנייתן של כ 12,100- דירות )נתונים מקוריים(

המשקפים עלייה של 8.9% למול הרבעון המקביל אשתקד. על פי נתונים מנוכי

עונתיות, ב 12- החודשים האחרונים חלה עלייה של 18.6% במספר הדירות

שהסתיימה בנייתן לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מספר הדירות בבניה

פעילה הסתכם לכ 114- אלף דירות בסוף ספטמבר, לעומת כ 114.4- אלף דירות

בחודש ספטמבר אשתקד.

*המידע אינו מכוון לפעולה , ואינו מחליף מפגש עם סוכן/יועץ/משווק לקבלת מידע מקיף יותר . 

מגוון אפיקים וערוצי השקעה - סקירה כלכלית 

מיד נחזור אליך

להצעת מחיר
שעות פעילות וכתובת
כתובתנו המלאה 
משרדנו פתוחים 

ראשון - חמישי 

08:30-17:30

 

בשעות הערב נשמח לתאם לכם פגישה אישית 

לזרוב 17

ראשון לציון (בצמוד לקניון הזהב) 

info@afikim-fin.com

טלפון : 03-3730191